Celaan Terhadap Sikap Sombong Dan Takabur

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اَللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

dan dari Ibnu Umar -Semoga Allah meridlainya- ia berkata: telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa menganggap besar dirinya dan bersikap sombong dalam berjalan ia akan menemui Allah dalam keadaan amat marah kepadanya." Riwayat Hakim dan para perawinya dapat dipercaya.

Derajat Hadits: Hasan. Al-Iraqi berkata, diriwayatkan oleh ath-Thabraniy, Ahmad dan Hakim. Beliau menilai hadits ini Shahih. Imam al-Baihaqi menyimpan hadits ini dalam Syu'ab al-Iman. Ibnu Hajar berkata, para rawi hadits ini tsiqah. al-Mudziri menyebut perawi hadits ini dijadikan hujjah dalam ash-Shahih begitupun al-Haitsami mengatakan para perawinya terdiri dari para perawi Shahih.

Periwayat Hadits
Abdullah bin Umar adalah periwayat hadits paling banyak sesudah Abu Hurairah. la meriwayatkan 2.630 hadits. Ia putra khalifah kedua Umar bin al-Khaththab saudara kandung Sayiyidah Hafshah Ummul Mukminin. la salah seorang diantara orang-orang yang beraama Abdullah (Al-Abadillah al-Arba'ah) yang terkenal sebagai pemberi fatwa. Tiga orang lain ialah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Amr bin al-Ash dan Abdullah bin az-Zubair.

Ibnu Umar dilahirkan tidak lama setelah Nabi diutus Umurnya 10 tahun ketika ikut masuk bersama ayahnya. Kemudian mendahuhai ayahnya ia hijrah ke Madinah. Pada saat perang Uhud ia masih terlalu kecil untuk ikut perang. Dan tidak mengizinkannya. Tetapi setelah selesai perang Uhud ia banyak mengikuti peperangan, seperti perang Qadisiyah. Yarmuk, Penaklukan Afrika, Mesir dan Persia, serta penyerbuan Basrah dan Madam.

Az-Zuhri tidak pernah meninggalkan pendapat Ibnu Umar untuk beralih kepada pendapat orang lain. Imam Malik dan az-Zuhri berkata; "Sungguh. tak ada satupun dari urusan Rasulullah dan para sahabatnya yang tersembunyi bagi Ibnu Umar". Ia meriwayatkan hadits dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidah Aisyah, saudari kandungnya Hafshah dan Abdullah bin Mas'ud. Yang meriwayatkan dari Ibnu Umar banyak sekali, diantaranya Sa'id bin al-Musayyab, al Hasan al Basri, Ibnu Syihab az-Zuhri, Ibnu Sirin, Nafi', Mujahid, Thawus dan Ikrimah.

Ia wafat pada tahun 73 H. ada yang mengatakan bahwa Al-Hajjaj menyusupkan seseorang kerumahnya yang lalu membunuhnya. Dikatakan mula-mula diracun kemudian di tombak dan di rejam. Pendapat lain mengatakan bahwa Ibnu Umar meninggal secara wajar.

Sanad paling shahih yang bersumber dari Ibnu Umar adalah yang disebut Silsilah adz-Dzahab (silsilah emas), Yaitu Malik, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Sedang yang paling Dlaif dari Muhammad bin Abdullah bin al-Qasim dari bapaknya dari kakeknya dari ibnu Umar.

Penjelasan singkat
  • Taadhama adalah wajan tafaa'ala asalnya faa'ala mengandung arti mubaalaghah (sangat) yang berarti barangsiapa yang menganggap dirinya besar karena ada perasaan lebih berhak untuk diagungkan melebihi pengagungan yang diberikan kepada orang lain. Boleh jadi makna kata ta'aazhama adalah ta'azhzhama dengan mentasydidkan huruf zha', artinya seseorang yang merasa dirinya agung.
  • Atau bisa juga sesuai dengan timbangan tafa'ala yang berarti istafala, artinya minta agar dirinya diagungkan. Makna ini sepadan dengan makna takabbara.
  • Hadis ini menunjukkan celaan terhadap sikap takabur dan angkuh, dan sikap takabur serta angkuh ini tampak pada cara jalan seseorang, sehingga ia berlaku congkak dalam berjalan, dalam berpakaian, berbicara dan dalam segala hal.
Nughazi Media

Nughazi Media adalah media publikasi berbagai aplikasi ilmu pengetahuan, pendidikan dan agama dalam berbagai format digital.

Post a Comment

Peraturan berkomentar :
1. DILARANG melakukan SPAM pada KOMENTAR blog ini.
2. DILARANG memberikan komentar yang melanggar hukum Indonesia.
3. DILARANG memberikan komentar diluar pembahasan/OOT(Out of Topic).
4. DILARANG melakukan PROMOSI/IKLAN.
5. DILARANG menyebarkan informasi palsu/Hoax.

Previous Post Next Post